Stowarzyszenie „Wspólnie skuteczniej”

Jednym z nadrzędnych zadań każdego dyrektora szkoły jest twórcze i efektywne kierowanie zarządzaną przez niego placówką tak, aby stworzona przez niego wizja rozwoju szkoły stała się źródłem identyfikacji uczniów, rodziców i nauczycieli ze szkołą oraz ich motywacji do pracy z pasją. Jedną z dróg do tworzenia szkoły marzeń staje się obecnie powoływanie do działania organizacji pozarządowych – fundacji lub stowarzyszeń.
Także w naszej szkole powstało stowarzyszenie skupiające grono osób przyjaznych szkole i zainteresowanych jej wspieraniem. Nosi ono nazwę „Stowarzyszenie Rodziców, Nauczycieli i Przyjaciół Publicznej Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Dębicy im. 5. Pułku Strzelców Konnych Armii Krajowej Wspólnie skuteczniej”. Jego główne założenia opierają się na rozwijaniu i wspieraniu działań edukacyjnych, sportowych i kulturalnych podejmowanych na rzecz dzieci oraz społeczności lokalnej, a w szczególności:

– koordynowanie działań związanych z pozyskiwaniem środków na realizację projektów społecznych mających na celu integrację pokoleniową i rozwój więzi lokalnej, modernizację i poprawę estetyki terenu szkoły.
– pozyskiwanie i pomnażanie środków materialnych służących celom działalności stowarzyszenia,
– inspirowanie, aktywizowanie i integrowanie rodziców, nauczycieli i sympatyków na rzecz wszechstronnego rozwoju szkoły i środowiska lokalnego,
– pomnażanie dorobku naukowego, wychowawczo-dydaktycznego, kulturalnego, sportowego
i materialnego szkoły,
– propagowanie osiągnięć dorobku szkoły,
– wspieranie kultury i sztuki oraz ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
– działalność charytatywną na rzecz dzieci potrzebujących pomocy ze względu na trudną sytuację materialną rodzin bądź ich stan zdrowia lub niepełnosprawność,
– pomoc społeczną dzieciom z rodzin w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci niepełnosprawnych,
– wyrównywanie szans edukacyjnych oraz wspieranie aktywności sportowej dzieci i młodzieży
w procesie integracji z uczniami niepełnosprawnymi,
– inicjowanie różnych form aktywności edukacyjnej oraz organizacji czasu wolnego dzieci
i młodzieży,
– wspieranie i propagowanie turystyki i wypoczynku dzieci i młodzieży,
– upowszechnianie i ochronę praw dziecka,
– tworzenie sprzyjającego klimatu pracy szkoły poprzez działania promujące innowacyjne akcje edukacyjne, kulturalne i sportowe na terenie szkoły i poza nią,
– promocję i organizację wolontariatu,
– upowszechnianie i ochronę praw konsumentów.
Jednocześnie stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez wspieranie działań szkoły
w realizacji jej bieżących zadań, udział w budowaniu nowoczesnego warsztatu dydaktycznego
i metodologicznego szkoły, wspomaganie szkoły w zakresie utrzymania i modernizacji jej obiektów, organizowanie i prowadzenie zajęć dodatkowych, współpracowanie z instytucjami
i organizacjami, także publicznymi, które w swoje zadania mają wpisaną działalność na rzecz dzieci i młodzieży, nawiązywanie i utrzymywanie współpracy z pokrewnymi organizacjami krajowymi
i zagranicznymi, organizowanie pomocy materialnej dzieciom i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych oraz dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej, podejmowanie działań profilaktycznych i zadań mających na celu wyrównywanie szans edukacyjnych, wspomaganie rodziców poprzez różnego typu poradnictwo, wspieranie i finansowanie doskonalenie zawodowego i szkoleń nauczycieli oraz ich udziału w konferencjach i szkoleniach, organizowanie wycieczek szkolnych, wyjazdów turystycznych, wystaw i innych imprez szkolnych oraz prezentowanie dorobku naukowego szkoły
i umiejętności uczniów na wystawach, występach, pokazach, przeglądach i przedstawieniach teatralnych czy spotkaniach autorskich.

Stowarzyszenie Rodziców, Nauczycieli i Przyjaciół Publicznej Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Dębicy im. 5. Pułku Strzelców Konnych Armii Krajowej „Wspólnie skuteczniej” zostało zarejestrowane w KRS. Dane rejestrowe Stowarzyszenia:
Adres: ul. Szkotnia 14, 39-200 Dębica
Numer KRS: 0000703499
NIP: 8722418061
REGON: 36874324000000
Serdecznie zapraszamy wszystkich do zapoznania się ze Statutem Stowarzyszenia, a chętnych do włączenie się w pomoc w realizacji zadań Stowarzyszenia „Wspólnie skuteczniej”.
 Osoby chętne do udziału w Stowarzyszeniu zapraszamy do wstąpienia w poczet jego członków. Aby przystąpić do Stowarzyszenia należy wypełnić deklarację kandydata na członka Stowarzyszenia. Oczywiście przystępując do Stowarzyszenia, każdy członek zobowiązuje się przestrzegać Statutu Stowarzyszenia, zatem prosimy o wcześniejsze zapoznanie się z jego zapisami. Statut dostępny jest na stronie internetowej. Deklarację kandydata na członka można uzyskać w sekretariacie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. 5. Pułku Strzelców Konnych Armii Krajowej w Dębicy lub pobrać ze strony internetowej. Wypełnioną i podpisaną deklarację można wysłać na adres Stowarzyszenia lub dostarczyć osobiście do sekretariatu szkoły.
 Osoby chcące wesprzeć finansowo działalność Stowarzyszenia mogą wpłacić dowolną kwotę na konto Stowarzyszenia.
Dane do wpłaty:
Stowarzyszenie „Wspólnie skuteczniej”
ul. Szkotnia 14, 39-200 Dębica
nr konta PBS: 45 8642 1139 2013 3937 2569 0001
tytuł wpłaty: „darowizna na cele statutowe stowarzyszenia” lub w przypadku chęci wpłaty na konkretny cel prosimy o podanie na jaki cel ma być przeznaczona darowizna.
Zgodnie z zapisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych darowizny przekazane na cele zawierające się w sferze zadań publicznych (cele statutowe Stowarzyszenia „Wspólnie skuteczniej” zawierają się w tej sferze) mogą być odliczone od podatku dochodowego. Od podstawy opodatkowania można odliczyć darowizny w kwocie nie wyższej niż 6% uzyskanego dochodu. Darowizna powinna być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanej organizacji z tytułem wpłaty „darowizna na cele statutowe stowarzyszenia” lub „darowizna na …. (konkretny cel statutowy)”. Odliczenia dokonuje się wpisując w deklarację roczną kwotę dokonywanych odliczeń. Szczegóły odliczeń umieszcza się w załączniku PIT/O. Darowizna obniża podatek o 18% wartości darowizny (w przypadku I progu podatkowego) lub 32% wartości darowizny (w przypadku II progu podatkowego).

Statut stowarzyszenia SP 11

Deklaracja kandydata na członka

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status