Stowarzyszenie „Wspólnie skuteczniej”

Jednym z nadrzędnych zadań każdego dyrektora szkoły jest twórcze i efektywne kierowanie zarządzaną przez niego placówką tak, aby stworzona przez niego wizja rozwoju szkoły stała się źródłem identyfikacji uczniów, rodziców i nauczycieli ze szkołą oraz ich motywacji do pracy z pasją. Jedną z dróg do tworzenia szkoły marzeń staje się obecnie powoływanie do działania organizacji pozarządowych – fundacji lub stowarzyszeń.
Także w naszej szkole powstało stowarzyszenie skupiające grono osób przyjaznych szkole i zainteresowanych jej wspieraniem. Nosi ono nazwę „Stowarzyszenie Rodziców, Nauczycieli i Przyjaciół Publicznej Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Dębicy im. 5. Pułku Strzelców Konnych Armii Krajowej Wspólnie skuteczniej”. Jego główne założenia opierają się na rozwijaniu i wspieraniu działań edukacyjnych, sportowych i kulturalnych podejmowanych na rzecz dzieci oraz społeczności lokalnej, a w szczególności:

– koordynowanie działań związanych z pozyskiwaniem środków na realizację projektów społecznych mających na celu integrację pokoleniową i rozwój więzi lokalnej, modernizację i poprawę estetyki terenu szkoły.
– pozyskiwanie i pomnażanie środków materialnych służących celom działalności stowarzyszenia,
– inspirowanie, aktywizowanie i integrowanie rodziców, nauczycieli i sympatyków na rzecz wszechstronnego rozwoju szkoły i środowiska lokalnego,
– pomnażanie dorobku naukowego, wychowawczo-dydaktycznego, kulturalnego, sportowego
i materialnego szkoły,
– propagowanie osiągnięć dorobku szkoły,
– wspieranie kultury i sztuki oraz ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
– działalność charytatywną na rzecz dzieci potrzebujących pomocy ze względu na trudną sytuację materialną rodzin bądź ich stan zdrowia lub niepełnosprawność,
– pomoc społeczną dzieciom z rodzin w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci niepełnosprawnych,
– wyrównywanie szans edukacyjnych oraz wspieranie aktywności sportowej dzieci i młodzieży
w procesie integracji z uczniami niepełnosprawnymi,
– inicjowanie różnych form aktywności edukacyjnej oraz organizacji czasu wolnego dzieci
i młodzieży,
– wspieranie i propagowanie turystyki i wypoczynku dzieci i młodzieży,
– upowszechnianie i ochronę praw dziecka,
– tworzenie sprzyjającego klimatu pracy szkoły poprzez działania promujące innowacyjne akcje edukacyjne, kulturalne i sportowe na terenie szkoły i poza nią,
– promocję i organizację wolontariatu,
– upowszechnianie i ochronę praw konsumentów.
Jednocześnie stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez wspieranie działań szkoły
w realizacji jej bieżących zadań, udział w budowaniu nowoczesnego warsztatu dydaktycznego
i metodologicznego szkoły, wspomaganie szkoły w zakresie utrzymania i modernizacji jej obiektów, organizowanie i prowadzenie zajęć dodatkowych, współpracowanie z instytucjami
i organizacjami, także publicznymi, które w swoje zadania mają wpisaną działalność na rzecz dzieci i młodzieży, nawiązywanie i utrzymywanie współpracy z pokrewnymi organizacjami krajowymi
i zagranicznymi, organizowanie pomocy materialnej dzieciom i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych oraz dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej, podejmowanie działań profilaktycznych i zadań mających na celu wyrównywanie szans edukacyjnych, wspomaganie rodziców poprzez różnego typu poradnictwo, wspieranie i finansowanie doskonalenie zawodowego i szkoleń nauczycieli oraz ich udziału w konferencjach i szkoleniach, organizowanie wycieczek szkolnych, wyjazdów turystycznych, wystaw i innych imprez szkolnych oraz prezentowanie dorobku naukowego szkoły
i umiejętności uczniów na wystawach, występach, pokazach, przeglądach i przedstawieniach teatralnych czy spotkaniach autorskich.

Stowarzyszenie Rodziców, Nauczycieli i Przyjaciół Publicznej Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Dębicy im. 5. Pułku Strzelców Konnych Armii Krajowej „Wspólnie skuteczniej” zostało zarejestrowane w KRS. Dane rejestrowe Stowarzyszenia:
Adres: ul. Szkotnia 14, 39-200 Dębica
Numer KRS: 0000703499
NIP: 8722418061
REGON: 36874324000000
Serdecznie zapraszamy wszystkich do zapoznania się ze Statutem Stowarzyszenia, a chętnych do włączenie się w pomoc w realizacji zadań Stowarzyszenia „Wspólnie skuteczniej”.
 Osoby chętne do udziału w Stowarzyszeniu zapraszamy do wstąpienia w poczet jego członków. Aby przystąpić do Stowarzyszenia należy wypełnić deklarację kandydata na członka Stowarzyszenia. Oczywiście przystępując do Stowarzyszenia, każdy członek zobowiązuje się przestrzegać Statutu Stowarzyszenia, zatem prosimy o wcześniejsze zapoznanie się z jego zapisami. Statut dostępny jest na stronie internetowej. Deklarację kandydata na członka można uzyskać w sekretariacie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. 5. Pułku Strzelców Konnych Armii Krajowej w Dębicy lub pobrać ze strony internetowej. Wypełnioną i podpisaną deklarację można wysłać na adres Stowarzyszenia lub dostarczyć osobiście do sekretariatu szkoły.
 Osoby chcące wesprzeć finansowo działalność Stowarzyszenia mogą wpłacić dowolną kwotę na konto Stowarzyszenia.
Dane do wpłaty:
Stowarzyszenie „Wspólnie skuteczniej”
ul. Szkotnia 14, 39-200 Dębica
nr konta PBS: 45 8642 1139 2013 3937 2569 0001
tytuł wpłaty: „darowizna na cele statutowe stowarzyszenia” lub w przypadku chęci wpłaty na konkretny cel prosimy o podanie na jaki cel ma być przeznaczona darowizna.
Zgodnie z zapisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych darowizny przekazane na cele zawierające się w sferze zadań publicznych (cele statutowe Stowarzyszenia „Wspólnie skuteczniej” zawierają się w tej sferze) mogą być odliczone od podatku dochodowego. Od podstawy opodatkowania można odliczyć darowizny w kwocie nie wyższej niż 6% uzyskanego dochodu. Darowizna powinna być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanej organizacji z tytułem wpłaty „darowizna na cele statutowe stowarzyszenia” lub „darowizna na …. (konkretny cel statutowy)”. Odliczenia dokonuje się wpisując w deklarację roczną kwotę dokonywanych odliczeń. Szczegóły odliczeń umieszcza się w załączniku PIT/O. Darowizna obniża podatek o 18% wartości darowizny (w przypadku I progu podatkowego) lub 32% wartości darowizny (w przypadku II progu podatkowego).

Statut stowarzyszenia SP 11

Deklaracja kandydata na członka