.........
UKS Jedenastka
Sport
Zawody
ODDZIAŁ ZEROWY ZAWSZE UŚMIECHNIĘTY WYCIECZKI PÓŁKOLONIE KONKURSY OLIMPIJCZYCY LAUREACI FINALIŚCI ZAINWESTUJ NAJLEPIEJ W SWOJE DZIECKO Edukacja DBAMY O WSZECHSTRONNY ROZWÓJ UCZNIA

Regulamin szkoły

 

REGULAMIN SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 Z ODDZIAŁAMI  INTEGRACYJNYMI W DĘBICY

 

1. Uczeń przychodzi do szkoły najwcześniej na 10 minut przed rozpoczęciem lekcji.

2. Jeżeli dziecko w godzinach rannych nie może pozostać pod opieką rodziców i przychodzi wcześniej do szkoły, zobowiązane jest  przebywać na świetlicy szkolnej pod opieką nauczyciela – nie przebywa bez opiekI na terenie placówki.

3. Uczniowie klas I – III są pod opieką nauczyciela od momentu wejścia do szatni szkolnej przed rozpoczęciem zajęć szkolnych do chwili opuszczenia szatni po skończonych zajęciach.

4. Uczniowie klas I – III są prowadzeni z szatni do sali lekcyjnej przez nauczyciela, który prowadzi pierwszą lekcję w tej klasie, w danym dniu.

5. Dzieci z oddziału zerowego są pod opieką nauczyciela od momentu wejścia do szatni szkolnej przed rozpoczęciem zajęć. Po zakończeniu zajęć dzieci odbierane są przez rodziców lub inne osoby, pisemnie upoważnione przez rodziców.

6. Uczniowie klas IV – VI sami przechodzą z szatni pod właściwą salę lekcyjną.

7. Dzwonek rozpoczynający lekcje zobowiązuje uczniów do ustawienia się przed właściwą salą lekcyjną. Uczniowie mający zajęcia lekcyjne w sali 29 oczekują na nauczyciela przed pokojem nauczycielskim.

8. Nauczyciel odmawia wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko (np. nietrzeźwość) będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa. W takiej sytuacji dziecko pozostaje pod opieką  nauczyciela do momentu przyjścia innej, upoważnionej do odbioru dziecka osoby.

9. W przypadku każdej odmowy wydania dziecka, szkoła podejmuje działania prawne zgodne
z procedurami.

10.W przypadku nieodebrania dziecka ze szkoły do godz. 16.00 przez rodzica lub innej osoby upoważnionej szkoła podejmuje czynności prawne zgodnie z procedurami.

11.Po zakończonych lekcjach uczniowie klas IV – VI schodzą do szatni, ubierają się  i opuszczają szkołę.

12. Uczniowie, którzy po zakończonych lekcjach jedzą obiad w stołówce, po spożyciu posiłku, samodzielnie lub z rodzicami udają się do szatni, ubierają się i wychodzą ze szkoły. Od chwili opuszczenia stołówki nie pozostają pod opieką nauczyciela.

13. W czasie przerw uczeń nie może samowolnie wychodzić z budynku szkoły ani schodzić do szatni.

14. Przerwy uczniowie spędzają na korytarzu szkolnym, w miejscach objętych opieką nauczyciela.

15. Uczniowie korzystający z terenu wokół szkoły poza godzinami swoich zajęć nie  są objęci opieką pracowników szkoły.

16. Uczeń, który nie ukończył siódmego roku życia musi być przyprowadzany i odbierany ze szkoły przez rodziców lub pisemnie  upoważnione przez nich osoby.

17. Życzenia rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być potwierdzone przez orzeczenie sądowe.

18. Rodzice mogą zwolnić swoje dziecko z zajęć lekcyjnych pisemnie lub osobiście, potwierdzając ten fakt swoim podpisem w dzienniku  lekcyjnym.

19.Rodzice uczniów klas I – III osobiście lub poprzez osoby upoważnione zwalniają dziecko z zajęć lekcyjnych w razie potrzeby, potwierdzając ten fakt podpisem w dzienniku lekcyjnym.

20. Rodzice, którzy nie wyrażają zgody na ubezpieczenie swojego dziecka  zobowiązani są złożyć odmowę ubezpieczenia na piśmie skierowanym do dyrektora szkoły.

21. W szczególnych sytuacjach dopuszcza się odstępstwa od w/w zasad jedynie za zgodą dyrektora szkoły i po odnotowaniu tego faktu w dokumentacji szkolnej.

PARTNERZY SZKOŁY