Integracja

integracja1    

Organizacja kształcenia integracyjnego

w Publicznej Szkole Podstawowej nr 11

z Oddziałami Integracyjnymi w Dębicy

 

 

 

 

  Nasza szkoła kształcenie uczniów niepełnosprawnych wraz ze zdrowymi w klasach integracyjnych rozpoczęła w 1994 roku. Od tej pory, uwzględniając specjalne potrzeby edukacyjne uczniów, daje pełne możliwości nauczania i rozwoju fizycznego dzieci niepełnosprawnych. W 1997 roku otrzymaliśmy certyfikat Krajowego Lidera Integracji.

 

Uczniowie w zależności od potrzeb są wspomagani przez specjalistów w zakresie:

 

integracja4– oligofrenopedagogiki, w tym wychowania zdrowotnego i fizycznego,

– surdopedagogiki, w tym języka migowego,

– tyflopedagogiki, w tym nauka systemu Braille’a

– terapii autyzmu,

– terapii pedagogicznej,

– terapii integracji sensorycznej,

– rehabilitacji, fizjoterapii i korekcji wad postawy,

– muzykoterapii, logopedii.

 

W ramach zajęć rewalidacyjnych nasi uczniowie mają możliwość w zależności od rodzaju niepełnosprawności uczestniczyć w:

1) nauce orientacji przestrzennej i poruszania się oraz w nauce systemu Braille’a lub innych alternatywnych metod komunikacjiintegracja (6)

2) nauce języka migowego lub innych alternatywnych metod komunikacji

3) terapii autyzmu oraz w zajęciach rozwijających umiejętności społeczne, w tym umiejętności komunikacyjne

4) zajęciach wspomagających rozwój ogólny ucznia

5) zajęciach wspomagających rozwój procesów poznawczych

7) korekcji wad postawy

8) korekcji wad wymowy

9) zajęciach stymulujących funkcje poznawcze i usprawnianie technik szkolnych

10) zajęciach wspomagających percepcję słuchową

11) zajęciach wspomagających percepcję wzrokową

 

integracja (9)Zalety grupy integracyjnej:

Mała liczebność (- dzieci niepełnosprawne są kwalifikowane na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydawanego przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną.)

Kolejna zaleta grupy integracyjnej to praca dwóch nauczycieli jednocześnie: nauczyciela prowadzącego i nauczyciela wspomagającego, który jest pedagogiem specjalnym.

Dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych program jest modyfikowany, czyli dostosowany do dynamiki rozwoju, możliwości dzieci i ich indywidualnego tempa pracy.

Podczas zajęć występuje indywidualizacja w procesie uczenia się. Zadania dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych są inne, o różnym stopniu trudności, doskonalące słabiej opanowane umiejętności i wiadomości, przeznacza się na ich wykonanie więcej czasu. Najczęściej jednak organizowane są takie sytuacje dydaktyczne i wychowawcze, w których uczniowie zdrowi i niepełnosprawni podejmują wspólne, różnorodne działania, są partnerami, razem pokonują trudności i osiągają sukcesy. Sytuacje te sprzyjają nie tylko uspołecznieniu,  ale podnoszą poczucie własnej wartości i budzą wiarę w swoje możliwości.

 

integracja (2)Praca z każdym uczniem oparta jest na Indywidualnym Programie Edukacyjno – Terapeutycznym dostosowanym do jego potrzeb psychofizycznych. Uczniowie oprócz zajęć z całą klasą uczestniczą w zajęciach indywidualnych prowadzonych przez nauczycieli wspomagających w ramach zajęć rewalidacyjnych i pomocy psychologiczno-pedagogicznej. W klasach integracyjnych prowadzone są zajęcia wychowawcze w oparciu o program „Spójrz inaczej”, elementy zajęć terapeutycznych w zależności od potrzeb, stosowane są różnorodne metody w pracy dydaktycznej. Jedną z nich jest zmodyfikowana „Metoda 18 struktur wyrazowych” w nauce czytania i pisania. Uczniowie niepełnosprawni uczestniczą we wszystkich imprezach szkolnych, wyjazdach do teatru, kina, na klasowe wycieczki. Od kilku lat z okazji Światowego Dnia Osób Niepełnosprawnych uczniowie z klas integracyjnych pod opieką nauczycieli wspomagających przygotowują przedstawienia teatralne, które cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród uczniów naszej szkoły, rodziców i zaproszonych gości. Dotychczas zostały wystawione: „Calineczka”, „ Kopciuszek”, „Szewczyk Dratewka”, „Królewna Śnieżka”, „Jaś i Małgosia” oraz „Kot w butach”. Taka integracja sprzyja uspołecznieniu dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, daje poczucie wartości oraz podnosi wiarę we własne możliwości. Wszyscy natomiast uczymy się tolerancji, zrozumienia, wzajemnej pomocy i życzliwości.

 

integracja6 integracja5 integracja (1) integracja (10) integracja (8) integracja (7) integracja (5) integracja (4) integracja (3) integracja3 integracja2