Integracja

integracja1    

Organizacja kształcenia integracyjnego

w Publicznej Szkole Podstawowej nr 11

z Oddziałami Integracyjnymi w Dębicy

 

 

 

 

  Nasza szkoła kształcenie uczniów niepełnosprawnych wraz ze zdrowymi w klasach integracyjnych rozpoczęła w 1994 roku. Od tej pory, uwzględniając specjalne potrzeby edukacyjne uczniów, daje pełne możliwości nauczania i rozwoju fizycznego dzieci niepełnosprawnych. W 1997 roku otrzymaliśmy certyfikat Krajowego Lidera Integracji.

 

Uczniowie w zależności od potrzeb są wspomagani przez specjalistów w zakresie:

 

integracja4– oligofrenopedagogiki, w tym wychowania zdrowotnego i fizycznego,

– surdopedagogiki, w tym języka migowego,

– tyflopedagogiki, w tym nauka systemu Braille’a

– terapii autyzmu,

– terapii pedagogicznej,

– terapii integracji sensorycznej,

– rehabilitacji, fizjoterapii i korekcji wad postawy,

– muzykoterapii, logopedii.

 

W ramach zajęć rewalidacyjnych nasi uczniowie mają możliwość w zależności od rodzaju niepełnosprawności uczestniczyć w:

1) nauce orientacji przestrzennej i poruszania się oraz w nauce systemu Braille’a lub innych alternatywnych metod komunikacjiintegracja (6)

2) nauce języka migowego lub innych alternatywnych metod komunikacji

3) terapii autyzmu oraz w zajęciach rozwijających umiejętności społeczne, w tym umiejętności komunikacyjne

4) zajęciach wspomagających rozwój ogólny ucznia

5) zajęciach wspomagających rozwój procesów poznawczych

7) korekcji wad postawy

8) korekcji wad wymowy

9) zajęciach stymulujących funkcje poznawcze i usprawnianie technik szkolnych

10) zajęciach wspomagających percepcję słuchową

11) zajęciach wspomagających percepcję wzrokową

 

integracja (9)Zalety grupy integracyjnej:

Mała liczebność (- dzieci niepełnosprawne są kwalifikowane na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydawanego przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną.)

Kolejna zaleta grupy integracyjnej to praca dwóch nauczycieli jednocześnie: nauczyciela prowadzącego i nauczyciela wspomagającego, który jest pedagogiem specjalnym.

Dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych program jest modyfikowany, czyli dostosowany do dynamiki rozwoju, możliwości dzieci i ich indywidualnego tempa pracy.

Podczas zajęć występuje indywidualizacja w procesie uczenia się. Zadania dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych są inne, o różnym stopniu trudności, doskonalące słabiej opanowane umiejętności i wiadomości, przeznacza się na ich wykonanie więcej czasu. Najczęściej jednak organizowane są takie sytuacje dydaktyczne i wychowawcze, w których uczniowie zdrowi i niepełnosprawni podejmują wspólne, różnorodne działania, są partnerami, razem pokonują trudności i osiągają sukcesy. Sytuacje te sprzyjają nie tylko uspołecznieniu,  ale podnoszą poczucie własnej wartości i budzą wiarę w swoje możliwości.

 

integracja (2)Praca z każdym uczniem oparta jest na Indywidualnym Programie Edukacyjno – Terapeutycznym dostosowanym do jego potrzeb psychofizycznych. Uczniowie oprócz zajęć z całą klasą uczestniczą w zajęciach indywidualnych prowadzonych przez nauczycieli wspomagających w ramach zajęć rewalidacyjnych i pomocy psychologiczno-pedagogicznej. W klasach integracyjnych prowadzone są zajęcia wychowawcze w oparciu o program „Spójrz inaczej”, elementy zajęć terapeutycznych w zależności od potrzeb, stosowane są różnorodne metody w pracy dydaktycznej. Jedną z nich jest zmodyfikowana „Metoda 18 struktur wyrazowych” w nauce czytania i pisania. Uczniowie niepełnosprawni uczestniczą we wszystkich imprezach szkolnych, wyjazdach do teatru, kina, na klasowe wycieczki. Od kilku lat z okazji Światowego Dnia Osób Niepełnosprawnych uczniowie z klas integracyjnych pod opieką nauczycieli wspomagających przygotowują przedstawienia teatralne, które cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród uczniów naszej szkoły, rodziców i zaproszonych gości. Dotychczas zostały wystawione: „Calineczka”, „ Kopciuszek”, „Szewczyk Dratewka”, „Królewna Śnieżka”, „Jaś i Małgosia” oraz „Kot w butach”. Taka integracja sprzyja uspołecznieniu dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, daje poczucie wartości oraz podnosi wiarę we własne możliwości. Wszyscy natomiast uczymy się tolerancji, zrozumienia, wzajemnej pomocy i życzliwości.

 

integracja6 integracja5 integracja (1) integracja (10) integracja (8) integracja (7) integracja (5) integracja (4) integracja (3) integracja3 integracja2

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status