REGULAMIN SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU

REGULAMIN  SZKOLNEGO  KOŁA  WOLONTARIATU
przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 11
z Oddziałami Integracyjnymi w Dębicy

 

 1. Postanowienia ogólne
 2. Wolontariat – to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinne, koleżeńskie czy przyjacielskie.
 3. Wolontariusz – osoba dobrowolnie i bezinteresownie pomagająca innym.
 4. Szkolne Koło  Wolontariatu jest inicjatywą skierowaną do ludzi młodych, którzy chcą pomagać najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska lokalnego i szkolnego.
 5. Członkami Koła mogą być uczniowie klasy VII i VIII, którzy respektują zasady Koła, po uprzednim przedstawieniu opiekunom pisemnej deklaracji i zgody rodziców na działalność w wolontariacie.
 6. Członkowie Koła mogą podejmować pracę w wymiarze nieutrudniającym nauki czy realizacji obowiązków szkolnych i domowych.
 7. Szkolne Koło Wolontariatu działa na terenie szkoły pod nadzorem Dyrektora i włącza się na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywną, opiekuńczą i wychowawczą prowadzoną przez placówkę i związane z nią organizacje samorządowe, jak i pozarządowe.
 8. Opiekę nad Kołem sprawują wyznaczeni przez Dyrektora Szkoły nauczyciele, którzy czuwają nad tym, aby jego działalność była zgodna ze Statutem Szkoły oraz Regulaminem Koła.

 

 1. Cele Szkolnego Koła Wolontariatu
 2. Zapoznanie z ideą wolontariatu i jej propagowanie w środowisku szkolnym i lokalnym.
 3. Rozwijanie wśród młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości i bezinteresowności.
 4. Aktywne działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej.
 5. Przygotowanie uczniów do podejmowania działań charytatywnych na rzecz środowiska lokalnego i szkolnego. Nabycie umiejętności w rozpoznawaniu potrzeb w najbliższym środowisku.
 6. Inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego.
 7. Budzenie postawy empatii, akceptacji i tolerancji.
 8. Rozwijanie umiejętności współpracy w zespole.
 9. Wspieranie inicjatyw młodzieży o charakterze wolontaryjnym, kulturalnym i społecznym.
 10. Stworzenie atmosfery mobilizującej do pracy nad sobą, wszechstronnego rozwoju oraz ucznia się odpowiedzialności za siebie i innych.
 11. Nabywanie umiejętności podejmowania samodzielnych decyzji i radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

 

III. Działania Szkolnego Koła Wolontariatu

 1. Organizacja spotkań, szkoleń, prelekcji, wystaw, gazetek.
 2. Współpraca z organizacjami charytatywnymi i stowarzyszeniami, udział w akcjach organizowanych przez te podmioty za zgodą Dyrektora Szkoły pod nadzorem opiekunów.
 3. Włączanie się na zasadzie wolontariatu w pracę różnego rodzaju placówek oraz podejmowanie posług na rzecz osób potrzebujących.
 4. Pomoc w organizacji imprez szkolnych.
 5. Współpraca z Samorządem Szkolnym.

 

 1. Obowiązki członków Koła – wolontariuszy
 2. Systematyczne uczestniczenie w działaniach Koła, regularne branie udziału w zebraniach i troszczenie się o rozwój wolontariatu.
 3. Odpowiedzialne traktowanie powierzonych zadań i rzetelne wywiązywanie się z nich.
 4. Aktywne realizowanie celów wolontariatu i bycie wzorem dla innych.
 5. Dbanie o powierzone podczas pracy mienie szkoły lub innych podmiotów.
 6. Podnoszenie wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do wykonywania zadań i czynności.
 7. Przestrzeganie zasad zawartych w regulaminie Koła.
 8. Wykazywanie się szacunkiem, życzliwością i kulturą. Respektowanie poleceń opiekunów oraz innych osób związanych z działalnością wolontariatu.
 9. Bycie lojalnym i uczciwym wobec organizacji, z którymi podejmuje się współpracę oraz wobec współczłonków Koła.

 

 1. Prawa członków Koła – wolontariuszy
 2. Zgłaszanie własnych propozycji i inicjatyw.
 3. Uzyskiwanie wsparcia ze strony nauczycieli koordynatorów oraz członków Koła.
 4. Uczestniczenie w życiu Koła, wpływanie na jego działalność.
 5. Uzyskiwanie pisemnego zaświadczenia oraz opinii o wykonanej pracy.
 6. Podejmowanie pracy w wymiarze nie utrudniającym nauki w szkole i w domu oraz własnego odpoczynku.
 7. Możliwość zrezygnowania z pracy w wolontariacie.
 8. Uzyskiwanie nagród za swą działalność na rzecz Koła.

 

 1. Rezygnacja z pracy w wolontariacie
 2. Członkostwo w Kole ustaje przez:
 3. a) ukończenie lub zmianę szkoły,
 4. b) dobrowolna rezygnację z pracy na rzecz wolontariatu, po uprzedzeniu opiekunów Koła poprzez wycofanie zgody rodzica – forma pisemna,
 5. c) usunięcie z Koła, w przypadku braku zainteresowania jego działalnością lub nieprzestrzegania regulaminu.

 

VII. System nagradzania wolontariuszy

 1. Wolontariusze nie otrzymują wynagrodzenia ani innych świadczeń za swoją pracę.
 2. Działania zaangażowanych wolontariuszy są nagradzane przez:
 3. a) wyrażenie uznania słownego przez opiekuna Koła,
 4. b) wyrażenie uznania słownego przez Dyrektora Szkoły,
 5. c) wręczenie dyplomu uznania,
 6. d) umieszczenie nazwiska w sprawozdaniu organizacji i artykułach na stronie szkoły.
 7. Aktywni wolontariusze, który biorą udział w minimum 70% spotkaniach oraz regularnie włączają się w prowadzone akcje, zostają nagrodzeni potwierdzeniem udziału w wolontariacie w postaci wpisu na świadectwie ukończenia klasy i szkoły.
 8. Nagradzanie wolontariuszy ma walor motywujący, podkreślający uznanie dla działalności wolontariusza.

 

VIII. Organizacja Szkolnego Koła Wolontariatu

 1. Do zadań opiekuna należy:
 2. a) promocja idei wolontariatu wśród uczniów i ich rekrutacja,
 3. b) planowanie działalności Koła w danym roku szkolnym,
 4. c) nadzorowanie pracy wolontariuszy i działalności Koła,
 5. d) nawiązywanie współpracy z organizacjami,
 6. e) inspirowanie wolontariuszy do podejmowania działań,
 7. f) utrzymywanie stałego kontaktu z Dyrekcją Szkoły,
 8. g) rozwiązywanie sytuacji trudnych,
 9. h) opracowanie i przedstawienie sprawozdania z działalności Koła.
 10. Koło prowadzi swoją działalność informacyjną poprzez:
 11. a) wpisy w dzienniku,
 12. b) wpisy na stronie internetowej szkoły,
 13. c) dokumentowanie pracy wolontariuszy (m.in. zdjęcia), eksponowanie ich w postaci gazetek.
 14. Członkowie Koła i opiekunowie współpracują z Radą Pedagogiczną oraz Samorządem Uczniowskim.

 

 1. Nazwa i symbole Szkolnego Koła Wolontariatu
 2. Nazwa Koła działającego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Dębicy brzmi: Szkolne Koło Wolontariatu „Helpiki”.
 3. Koło posługuje się symbolem czerwonego serca, w którym wpisany został napis: Pomagam sercem, oraz dwie przenikające się dłonie.

 

 1. Przepisy końcowe
 2. Regulamin obowiązuje wszystkich członków Koła. W przypadku jego naruszenia, opiekunowie Koła, bądź Dyrektor Szkoły mogą udzielić upomnienia, czasowo zawiesić w pracach lub usunąć z Koła.
 3. Zmiana Regulaminu wymaga formy pisemnej.
 4. Decyzje o rozwiązaniu Koła podejmuje Dyrektor Szkoły.