.........
UKS Jedenastka
Sport
Zawody
ODDZIAŁ ZEROWY ZAWSZE UŚMIECHNIĘTY WYCIECZKI PÓŁKOLONIE KONKURSY OLIMPIJCZYCY LAUREACI FINALIŚCI ZAINWESTUJ NAJLEPIEJ W SWOJE DZIECKO Edukacja DBAMY O WSZECHSTRONNY ROZWÓJ UCZNIA

REGULAMIN SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU

REGULAMIN  SZKOLNEGO  KOŁA  WOLONTARIATU
w Publicznej Szkole Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Dębicy

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

( Dz.U. z 2010r.,Nr 234, poz 1536 z późn. zm.)

 

 1. Postanowienia ogólne
 2. Wolontariat – to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.
 3. Wolontariusz – osoba pracująca na zasadzie wolontariatu.
 4. Wolontariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna.
 5. Szkolne Koło  Wolontariatu jest inicjatywą młodzieży, skierowaną do ludzi młodych, którzy chcą pomagać najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne, kulturalne.
 6. Struktura
 7. Szkolne  Koło Wolontariatu nie posiada jakiejś szczególnie rozbudowanej struktury organizacyjnej.
 8. Członkami Klubu może być młodzież szkolna, która respektuje zasady Koła.
 9. Opiekunem Koła zostaje nauczyciel lub pedagog szkolny, który wyrazi chęć zaangażowania się w organizowanie i monitorowanie pracy wolontariuszy.

III. Cele i sposoby działania

 1. Rozwijanie wśród młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości i bezinteresowności,
 2. Aktywne działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej,
 3. Wykorzystanie umiejętności i zapału młodzieży w pracach na rzecz szkoły i środowiska szkolnego,
 4. Łączenie na poziomie szkoły i jej otoczenia młodzieży chętnej do niesienia pomocy z osobami i środowiskami pomocy tej oczekującymi,
 5. Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej,
 6. Prowadzenie warsztatów, szkoleń i cyklicznych spotkań wolontariuszy,
 7. Utworzenie bazy osób chętnych do niesienia pomocy,
 8. Promocja idei wolontariatu w szkole,
 9. Koło Wolontariatu angażuje się również do obsługi jednorazowych imprez o charakterze charytatywnym,
 10. Miejscem organizacji działania wolontariatu jest Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Dębicy,
 11. Koło Wolontariatu włącza się w pomoc przy przeprowadzaniu różnego rodzaju imprez szkolnych.
 12. Nagradzanie wolontariuszy
 13. Co najmniej raz na rok zostanie zorganizowane spotkanie nagradzająco-podsumowujące, na   którym spotykają się wszyscy wolontariusze wraz z opiekunami w celu przypomnienia misji wolontariatu, celów i zasad działania oraz nagrodzenia za działalność wolontariacką.
 14. Formy nagradzania:
 • wyrażenie uznania słownego,
 • pochwała na forum szkoły,
 • umieszczenie nazwiska w sprawozdaniu organizacji, artykule gazetki szkolnej,
 • wręczanie listów pochwalnych i dyplomów
 1. Nagradzanie wolontariuszy ma walor motywujący, podkreślający uznanie dla działalności wolontariusza.
 2. Prawa wolontariusza
 3. Wolontariusz ma prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw.
 4. Wolontariusz ma prawo do podejmowania pracy w wymiarze nie utrudniającym nauki w szkole i pomocy w domu oraz własnego odpoczynku.
 5. Wolontariusz ma prawo do wsparcia ze strony koordynatora lub innych pracowników Wolontariatu Szkolnego.
 6. Wolontariusz ma prawo do otrzymania na piśmie konkretnego zakresu obowiązków związanych  z jego posługą.
 7. Wolontariusz ma prawo do okresu próbnego wcześniej ustalonego.
 8. Wolontariusz ma prawo do oczekiwania pozytywnych efektów swojej pracy licząc na współpracę osoby wspieranej.
 9. Wolontariusz ma prawo do otrzymania pisemnego zaświadczenia oraz opinii o  wykonanej pracy.
 10. Nie wolno wywierać na wolontariuszach presji moralnej w związku z realizowanym  zadaniem, pozostającym w konflikcie z jego przekonaniami.
 11. Wolontariusz ma prawo do rezygnacji z pracy na rzecz wolontariatu, uprzedzając odpowiednio wcześniej koordynatora Wolontariatu Szkolnego.
 12. Obowiązki wolontariusza
 13. Niepełnoletni członkowie Wolontariatu Szkolnego muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na działanie w Wolontariacie.
 14. Wolontariusz ma obowiązek uczestniczyć w spotkaniach Wolontariatu.
 15. Wolontariusz ma obowiązek respektować zasady Szkolnego Wolontariatu, takie jak:
 • zasada osobistej pracy nad własnym rozwojem,
 • zasada zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy,
 • zasada troski o los słabszych,
 • zasada prawdy, przyjaźni, życzliwości,
 • zasada świadomego i odpowiedniego reprezentowania szkoły.

VII. Działalność informacyjna

 • strona internetowa szkoły
 • artykuły
 • plakaty okazjonalne na terenie szkoły

Szkolny Wolontariat obchodzi swoje święto 5 grudnia w Międzynarodowy Dzień Wolontariusza, który został ustanowiony rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ z lipca 1997r. To dowód uznania dla milionów ludzi, poświęcających swój cenny czas i umiejętności w celu niesienia pomocy innym.

 

KODEKS ETYCZNY WOLONTARIUSZA

Być pewnym

Zastanów się, dlaczego chcesz pomagać innym ludziom.

Być przekonanym

Nie oferuj swej pomocy, jeżeli nie jesteś przekonany o wartości tego, co robisz.

Być lojalnym

Zgłaszaj sugestie, nie „uderzaj” w innych.

Przestrzegać zasad

Nie krytykuj rzeczy, których nie rozumiesz. Może okazać się, że mają swoje uzasadnienie.

Mówić otwarcie

Pytaj o rzeczy, których nie rozumiesz. Nie pozwól, by tłumione wątpliwości i frustracje odciągnęły Cię od tego, co najważniejsze, bądź zmieniły w osobę stwarzającą problem.

Chętnie uczyć się

Rozszerzaj swoją wiedzę.

Stale się rozwijać

Staraj się wiedzieć jak najwięcej o Twojej organizacji i pracy.

Nie sprzeciwiać się kontroli nad sobą

Będziesz pracował lepiej i z większą satysfakcją, wykonując to, czego od Ciebie się oczekuje.

Być osobą na której można polegać

Praca jest zobowiązaniem. Wykonuj to, co zgodziłeś się zrobić. Nie składaj obietnic, których nie jesteś w stanie spełnić.

Działać w zespole

Znajdź dla siebie miejsce w grupie. Samotnik działający na własną rękę jest mało skuteczny.

PARTNERZY SZKOŁY