Wolontariat – czas stracony czy bezcenny?

„Człowiek jest wielki nie przez to,
co posiada,
lecz przez to, kim jest;
nie przez to, co ma,
lecz przez to, czym dzieli się
z innymi”
Św. Jan Paweł II

 

Wolontariat szkolny to bezinteresowne zaangażowanie społeczności szkoły – nauczycieli, uczniów i rodziców – na rzecz potrzebujących.
Uczy postawy szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka. Okres nauki w szkole jest najwłaściwszy dla kreowania postaw altruistycznych. Wykorzystując otwartość i ciekawość świata młodego człowieka poprzez wolontariat można odcisnąć dobro i czynne piętno we wszystkich dziedzinach jego życia.
Staramy się, aby uczniowie w naszej szkole byli pełni pasji i zaangażowania, kierowali się
wrażliwością i troską o drugiego człowieka. Uczniowie chcą nieść bezinteresowną pomoc,
służąc tak potrzebującym jak i samym sobie.
Kim jest wolontariusz? Definicji jest mnóstwo, ale wszystkie sprowadzają się do jednego. To osoba, która dobrowolnie i bez wynagrodzenia angażuje się w pracę na rzecz innych.
A rzeczywistość? Rzeczywistość jest taka, że wolontariusze to zwykle mili, ciepli i empatyczni ludzie z niespożytą energią i ogromną chęcią pomocy innym.
Wolontariat rozwija wśród młodzieży postawę otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, jest alternatywą dla konsumpcyjnego stylu życia i uzależnień. Stwarza okazję do wyszukiwania autorytetów i budowania świata wartości.
Poprzez zaangażowanie wspiera ciekawe inicjatywy młodzieży, pomaga w rozwijaniu zainteresowań, umożliwia pomoc szkolnym rówieśnikom w trudnych sytuacjach. Młodzież
szkolna potrzebuje wartościowej formy spędzania wolnego czasu, ma potrzebę robienia czegoś dobrego i ważnego, poczucia, że jest niezbędna innym ludziom.

 

Szkolny Klub Wolontariatu przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi charakteryzuje się:
-działanie zgodnie z ideą i w duchu wolontariatu,
-przygotowywanie młodzieży do podejmowania prac wolontarystycznych,
-organizowanie i wspieranie ciekawych inicjatyw wolontarystycznych młodzieży, realizowanych w formie projektów,
-umożliwianie młodym podejmowania działań pomocowych na rzecz potrzebujących w lokalnym środowisku,
-prowadzenie grup wsparcia dla wolontariuszy,
-kształtowanie postaw wrażliwości, otwartości, empatii i solidarności,
-wspieranie programów edukacyjno-wychowawczych środowiska szkolnego.
Młodzież skupiona w szkolnych klubach wolontariatu podejmuje działania na rzecz dwóch środowisk:
-społeczności szkolnej– jest to zazwyczaj pomoc koleżeńska (uczniowie ze starszych klas pomagają młodszym uczniom, którzy mają trudności w nauce, wspólnie organizują przedsięwzięcia, akcje, np. zbiórki przyborów dla potrzebujących rówieśników itp.),
-środowiska lokalnego (organizują zbiórki, kwesty, zajęcia w świetlicach dla dzieci, prowadzą zajęcia informatyczne).
Przedsięwzięcia SKW to przede wszystkim działania grupowe. Cenne dlatego, że pozwalają młodzieży nabyć umiejętność współpracy w grupie, poszukiwania kompromisów, rozwiązywania konfliktów. Ponadto wpływają na zdyscyplinowanie i zdolność obserwowania otoczenia.

Szkolne Koło Wolontariatu przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Dębicy jest inicjatywą skierowaną do uczniów klas IV – VIII, którzy chcą pomagać najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne.
W ramach działalności Szkolnego Koła Wolontariatu organizowane będą spotkania popularyzujące wiedzę o wolontariacie, warsztaty dla wolontariuszy w zakresie podstaw pierwszej pomocy, warsztaty plastyczne, służące organizacji zajęć między innymi dla dzieci ze świetlicy szkolnej. Planujemy udział w wielu akcjach, między innymi „Marzycielska poczta” – polegająca na wysyłaniu tradycyjnych listów i kartek do chorych dzieci z całej Polski, „Świetlicowe czytanki” – czyli dyżury na świetlicy szkolnej w trakcie których będziemy czytać książki dzieciom młodszym.
Wolontariusze naszego Koła zaangażowani będą również do pomocy przy różnych imprezach szkolnych m.in. obchodach Światowego Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych. Przed nami wyzwania i działania na rzecz niesienia bezinteresownej pomocy tj. „Zbiórka nakrętek”, „Szlachetna Paczka” oraz wszelkie zbiórki i akcje charytatywne. Członkami koła będą uczniowie klas IV-VIII pod kierunkiem p. E. Strzałki, B. Strózik, E. Gierłach.

Wolontariat to przede wszystkim powołanie, a nie praca za darmo. To jedna z możliwości angażowania się w sprawy społeczne. Wolontariat to niezwykła szansa zrealizowania swoich pasji i chęci pomagania innym.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status