Wolontariat – czas stracony czy bezcenny?

„Człowiek jest wielki nie przez to,
co posiada,
lecz przez to, kim jest;
nie przez to, co ma,
lecz przez to, czym dzieli się
z innymi”
Św. Jan Paweł II

 

Wolontariat szkolny to bezinteresowne zaangażowanie społeczności szkoły – nauczycieli, uczniów i rodziców – na rzecz potrzebujących.
Uczy postawy szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka. Okres nauki w szkole jest najwłaściwszy dla kreowania postaw altruistycznych. Wykorzystując otwartość i ciekawość świata młodego człowieka poprzez wolontariat można odcisnąć dobro i czynne piętno we wszystkich dziedzinach jego życia.
Staramy się, aby uczniowie w naszej szkole byli pełni pasji i zaangażowania, kierowali się
wrażliwością i troską o drugiego człowieka. Uczniowie chcą nieść bezinteresowną pomoc,
służąc tak potrzebującym jak i samym sobie.
Kim jest wolontariusz? Definicji jest mnóstwo, ale wszystkie sprowadzają się do jednego. To osoba, która dobrowolnie i bez wynagrodzenia angażuje się w pracę na rzecz innych.
A rzeczywistość? Rzeczywistość jest taka, że wolontariusze to zwykle mili, ciepli i empatyczni ludzie z niespożytą energią i ogromną chęcią pomocy innym.
Wolontariat rozwija wśród młodzieży postawę otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, jest alternatywą dla konsumpcyjnego stylu życia i uzależnień. Stwarza okazję do wyszukiwania autorytetów i budowania świata wartości.
Poprzez zaangażowanie wspiera ciekawe inicjatywy młodzieży, pomaga w rozwijaniu zainteresowań, umożliwia pomoc szkolnym rówieśnikom w trudnych sytuacjach. Młodzież
szkolna potrzebuje wartościowej formy spędzania wolnego czasu, ma potrzebę robienia czegoś dobrego i ważnego, poczucia, że jest niezbędna innym ludziom.

 

Szkolny Klub Wolontariatu przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi charakteryzuje się:
-działanie zgodnie z ideą i w duchu wolontariatu,
-przygotowywanie młodzieży do podejmowania prac wolontarystycznych,
-organizowanie i wspieranie ciekawych inicjatyw wolontarystycznych młodzieży, realizowanych w formie projektów,
-umożliwianie młodym podejmowania działań pomocowych na rzecz potrzebujących w lokalnym środowisku,
-prowadzenie grup wsparcia dla wolontariuszy,
-kształtowanie postaw wrażliwości, otwartości, empatii i solidarności,
-wspieranie programów edukacyjno-wychowawczych środowiska szkolnego.
Młodzież skupiona w szkolnych klubach wolontariatu podejmuje działania na rzecz dwóch środowisk:
-społeczności szkolnej– jest to zazwyczaj pomoc koleżeńska (uczniowie ze starszych klas pomagają młodszym uczniom, którzy mają trudności w nauce, wspólnie organizują przedsięwzięcia, akcje, np. zbiórki przyborów dla potrzebujących rówieśników itp.),
-środowiska lokalnego (organizują zbiórki, kwesty, zajęcia w świetlicach dla dzieci, prowadzą zajęcia informatyczne).
Przedsięwzięcia SKW to przede wszystkim działania grupowe. Cenne dlatego, że pozwalają młodzieży nabyć umiejętność współpracy w grupie, poszukiwania kompromisów, rozwiązywania konfliktów. Ponadto wpływają na zdyscyplinowanie i zdolność obserwowania otoczenia.

Szkolne Koło Wolontariatu przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Dębicy jest inicjatywą skierowaną do uczniów klas IV – VIII, którzy chcą pomagać najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne.
W ramach działalności Szkolnego Koła Wolontariatu organizowane będą spotkania popularyzujące wiedzę o wolontariacie, warsztaty dla wolontariuszy w zakresie podstaw pierwszej pomocy, warsztaty plastyczne, służące organizacji zajęć między innymi dla dzieci ze świetlicy szkolnej. Planujemy udział w wielu akcjach, między innymi „Marzycielska poczta” – polegająca na wysyłaniu tradycyjnych listów i kartek do chorych dzieci z całej Polski, „Świetlicowe czytanki” – czyli dyżury na świetlicy szkolnej w trakcie których będziemy czytać książki dzieciom młodszym.
Wolontariusze naszego Koła zaangażowani będą również do pomocy przy różnych imprezach szkolnych m.in. obchodach Światowego Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych. Przed nami wyzwania i działania na rzecz niesienia bezinteresownej pomocy tj. „Zbiórka nakrętek”, „Szlachetna Paczka” oraz wszelkie zbiórki i akcje charytatywne. Członkami koła będą uczniowie klas IV-VIII pod kierunkiem p. E. Strzałki, B. Strózik, E. Gierłach.

Wolontariat to przede wszystkim powołanie, a nie praca za darmo. To jedna z możliwości angażowania się w sprawy społeczne. Wolontariat to niezwykła szansa zrealizowania swoich pasji i chęci pomagania innym.