Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Dane teleadresowe:

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. 5 Pułku Strzelców Konnych Armii Krajowej w Dębicy
ul. Szkotnia 14, 39-200 Dębica
tel. 14 68 12 603
e – mail: sekretariat@spi11debica.com

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Dębicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://spi11debica.com

Data publikacji strony internetowej: 09.09.2005r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 01.11.2016r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne:

Strona posiada następujące ułatwienia:

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-10

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-10

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

Żądanie musi zawierać:

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:

Na parkingu od frontu budynku szkoły wyznaczono 3 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Opis dostępności wejść do budynku

Dostęp do SP 11 Dębica jest z pozycji brukowanego podłoża. Dojazd i dostęp do budynku – droga utwardzona. Do budynku prowadzi 3 wejścia. Do wejścia głównego prowadzą schody oraz podjazd dla wózków inwalidzkich, do bocznych wejść prowadzą schody. Drzwi wejściowe – wejście główne są automatycznie rozsuwane.

Opis dostępności wnętrza budynku

Budynek posiada cztery klatki schodowe. W budynku znajduje się platforma (winda) umożliwiająca przemieszczanie się osób niepełnosprawnych na piętro. Łazienka na parterze jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Korytarze pozwalają na manewrowanie wózkiem inwalidzkim. Sekretariat i gabinet dyrektora szkoły znajdują się w pomieszczeniu na piętrze budynku.

Opis dostosowań (informacji głosowych, oznaczeń w alfabecie Braille’a, informacje o pętlach indukcyjnych)

W SP 11 Dębica nie ma pętli indukcyjnych, informacji głosowych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:

Do budynku SP 11 Dębica i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Status psa asystującego potwierdza certyfikat wydawany po odbyciu odpowiedniego szkolenia. Certyfikat wydaje uprawniony do tego podmiot prowadzący szkolenie psów asystujących, wpisany do rejestru podmiotów uprawnionych do wydawania certyfikatów.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online:

W SP 11  Dębica nie ma tłumacza polskiego języka migowego, a także brak urządzenia umożliwiającego tego rodzaju tłumaczenie.

Aplikacje mobilne

Szkoła nie prowadzi aplikacji mobilnej.