Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Z Kulturą Mi do Twarzy” 2020

Nasza szkoła od września do kwietnia realizowała ogólnopolski projekt edukacyjny „Z kulturą mi do twarzy”, który powstał w oparciu o aktualną podstawę programową oraz piąty kierunek polityki oświatowej na rok szkolny 2020/2021: wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.

Patronat honorowy nad projektem obrało Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Cele projektu wynikały z podstawy programowej, a było to: wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele), wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej, formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób, ukierunkowanie ucznia ku wartościom. Uczniowie naszej szkoły wraz z nauczycielkami Teresą Szeligą, Agnieszką Wróblewską, Anna Zielińską-Kloc wykonali 25 zadań w ramach projektu.

Koordynatorem projektu była Anna Zielińska-Kloc.

Previous Post
Next Post